پارس انتخاب - راهنمای شما برای یک خرید موفق! www.parsentekhab.com

راهنمای خرید مانیتور(2)

در بخش اول اين به مقاله به بررسي برخي اصطلاحات مرتبط با مانيتور،جايگاه مانيتور و مهمترين ويژگي هاي نمايشگرهايLCDپرداخته گرديد. در اين بخش به بررسي ساير پارامترهاي موجود در رابطه با انتخاب مانيتور خواهيم پرداخت .

ويژگي مهم مانيتورهايCRT


مانيتورهايCRT از دو نوع تكنولوژي لامپ تصوير استفاده مي نمايند :Shadow mask و ياAperture grille . در مانيتورهاي قديميCRT از تكنولوژي shadow mask استفاده شده است . استفاده از تكنولوژي فوق ، همچنان نيز متداول مي باشد .Aperture grille ، تكنولوژي ديگر در رابطه با لامپ تصوير بوده كه شفافيت و وضوح تصوير بمراتب بهتري را ارائه مي نمايد. در نمايشگرهاي مسطح كه از تكنولوژي فوق استفاده مي گردد ، انعكاس نور كاهش مي يابد.
مانيتورهاي Aperture grille از تكنولوژي پيشرفته stripe pitch استفاده مي نمايند. در اين تكنولوژي ، فاصله بينStrip هاي مجاور با رنگ مشابه كه يك تصوير بر روي نمايشگر را ايجاد مي نمايند بر حسب ميليمتر اندازه گيري مي گردد. مانيتورهايShadow mask از تكنولوژي قديمي dot pitch استفاده مي نمايند. در تكنولوژي فوق ، فاصله بين نقاط مجاور با رنگ مشابه بر حسب ميليمتر اندازه گيري مي گردد. با توجه به ماهيت متفاوت دو تكنولوژي فوق ، نمي توان آنان را مستقيما" با يكديگر مقايسه نمود. در هر دو تكنولوژي ، هر اندازه ميزان فاصله محاسبه شده كمتر باشد ( dot pitch و يا stripe pitch ) ، كيفيت تصوير بنمايش درآمده بهتر خواهد بود. در حال حاضرمانيتورهائي كه از تكنولوژيShadow mask استفاده مي نمايند، داراي حداقلdot pitch معادل بيست و شش صدم ميليمتر و حداكثر چهل و يك صدم ميليمتر مي باشند. مانيتـورهائي كه از aperture grille استفاده مي نمايند ، داراي حداقلstrip pitch معادل بيست و پنج ميليمتر مربع و حداكثر سي و يك صدم ميليمتر مي باشند .
تكنولوژي Aperture grille از مجموعه اي سيم هاي نازك كه بصورت عمودي در مجاورت يكديگرقرار گرفته اند ، بمنظور ايزولاسيون پيكسل ها بصورت افقي ، استفاده مي نمايد . پيكسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده بمنظور نگاشتن تصوير ، از يكديگر مجزا مي گردند. بمنظور استقرار مناسب سيم هاي عمودي در يك Aperture grille تراز شده توسط لامپ تصوير ، از يك و يا دو سيم كاهنده ، استفاده خواهد شد. تكنولوژي Aperture grille داراي مزاياي زير است :
الكترون بيشتري را فراهم نموده و در يك تصوير بزرگ،contrast بهتري را شاهد خواهيم بود . resolutionعمودي در مانيتورهائي كه از تكنولوژي فوق استفاده مي نمايد،متاثر از فضاي عمودي pinholes (سوراخچه ها ) نمي باشد . تكنولوژي فوق ، داراي استعداد بمراتب كمتري نسبت بهShadow mask ،بمنظور warping ناشي از حرارت است .


از مهمترين ويژگي هاي مرتبط بامانيتورهايCRT، مي توان به موارد زير اشاره نمود :

نوع لامپ تصوير

: نمايشگرهاي CRT كه از تكنولوژي Shadow mask استفاده مي نمايند،داراي يك صفحه فلزي مشبك با حفره هاي كوچكي بمنظور فيلتر نمودن الكترون هاي منحرف شده ( هرز) و تمركز اشعه الكترون بمنظور روشن نمودن فسفرهاي درون لامپ مي باشند .در اكثرمدل هاي ارزان قيمت كه از تكنولوژي فوق استفاده مي نمايند ، نمايشگر داراي يك سطح انحناء مي باشد. مانيتورهاي مسطحي كه از تكنولوژي فوق استفاده مي نمايند، نيز بتدريج متداول شده و در اختيارمتقاضيان قرار گرفته شده است . با توجه به اينكه مانيتـورهاي CRT ، خطوط مستقيم را بخوبي تفسير و نمايش مي دهند ، استفاده از آنان بمنظور كاربردهائي نظير ترسيم و نقشه كشي مناسب مي باشد . مانيتورهاي فوق ، متن را نيز بخوبي نمايش داده و استفاده از آنان در ادارات و موسسات براي كاربردهاي عمومي، مناسب مي باشد .
در نمايشگرهاي CRT كه از تكنولوژي Aperture grille استفاده مي نمايند ، پرتوهاي الكترون از طريق يك آرايه شامل سيم هاي عمودي نازك ، ارسال مي گردد .grille (ديواره مشبك) ، توسط يك و يا دو سيم كه باعث ايجاد يك خط ضعيف در پائين و يا بالاي يك صفحه سفيد ( يك سوم آن ) مي گردد ، حمايـت مي شود.تمامي مانيـتورها ئي كه از تكنولوژي Aperture grille استفاده مي نمايند ،داراي يك صفحه مسطح بوده و قيمت آنان در مقايسه با نمايشگرهاي Shadow mask نيز بيشتر مي باشد. كيفيت تصاوير ، نور و رنگ در مانيتورهائي كه از تكنولوژي Aperture grille استفاده مي نمايند ، بسيار مناسب بوده و گزينه اي ايده آل براي كاربراني مي باشند كه از گرافيك استفاده مي نمايند .


نقطه در اينچ

: dot pitch و stripe pitch، بهترين شاخص بمنظور بررسي كيفيت تصوير مانيتور نمي باشند. Dot Pitch ، فاصله بين دو فسفر با رنگ مشابه بر روي يك مانيتور CRT از نوع Shadow mask مي باشد . در مقابل ، لامپ هاي تصوير با تكنولوژي Aperture grille به يك Stripe pitch استناد نموده كه فاصله افقي بين دو نوار با رنگ مشابه از فسفر مي باشد. توليد كنندگان نمايشگرهاي Shadow mask ، دربرخي موارد شاخصي با نام dot pitch افقي را نيز اعلام نموده كه فاصله بين دو ستون از نقاط با رنگ مشابه مي باشد. مقدار فوق ، كمتر از dot pitch قطري است .تقريبا" تمامي مانيـتورهاي فعلي داراي dot pitch و يا stripe pitch قابل قبول مي باشند ( بيست و هشتم صدم و يا كمتر ) .


اندازه Resolution و Refresh

. پارامتر Refresh rate ، نشاندهنده تعداد دفعاتي در ثانيه است كه صفحه مجددا" نوشته و يا Redraw مي گردد . در صورتيكه پارامتر فوق داراي مقداري كمتر از هفتاد هرتز باشد ، چشم قادر به تشخيص لرزش نمايشگر خواهد بود . Resolution بالا ، باعث ارائه تصاوير گرافيكي هموار( صاف و بي موج ) و نمايش اطلاعات بيشتر بر روي نمايشگر مي گردد.


تشريح مشخصات

مانيتور، نظير ساير تجهيزات جانبي داراي مدل هاي متفاوت با قابليت هاي مختلف است . قيمت و مشخصات يك مانيتور به تنهائي نشاندهنده كيفيت مانيتور نبوده و مشاهده كيفيت تصاوير و كارآئي مانيتور با توجه به نوع كاربرد آن در عمل ، روشي مطمئن بمنظور انتخاب يك مانيتور است .در مانيتورهايCRT بموازات افزايش Resolution ، اولا" تصاوير با ابعاد كوچكتري نمايش داده شده و ثانيا" ميزانRefresh rate كمتر خواهد شد. براي اكثر Resolution استفاده شده ، مي توان ازRefresh rate معادل 70 هرتز استفاده نمود(پيشگيري از لرزش نمايشگر و خستگي چشم).
در مانيتورهايLCD ، پارامترContrast بسيار حائز اهميت بوده و بعنوان يكي از شاخص هاي مهم در ارتباط با كيفيت در نظر گرفته مي شود. محدوده زاويه ديد( مشاهده ) ، يكي ديگر از پارامترهاي مهم در زمان انتخاب يك مانيـتورLCD است ( امكان مشاهده تصاوير نمايشگر از زواياي متفاوت در مقابل مشاهده مستقيم ) .


نمايشگرهايLCD مسطح :

Native Resolution


حداقل : 1024 در 768 ، پيشنهادي : 1024 در 768 تا 1280 در 1024 ، حداكثر : 1280 در 1024 تا 1600 در 1200
زمانيكه تصاوير بر روي يك مانيـتور LCD با Native Resolution پيش فرض نمايش داده شوند ، كيفيت تصاوير مناسب خواهد بود .در اين رابطه مي توان در صورت تمايل ، Resolution را كاهش ( دربرخي حالات ، امكان افزايش آن نيز وجود دارد) داد ، ولي ممكن است تصاوير كيفيت خود را از دست دهند (تصوير مات ) .در صورتيكه نوع استفاده از كامپيوتر بگونه اي است كه لازم است Resolution متناوبا" تغيير داده شود ، مي توان از مانتيورهاي CRT استفاده نمود.


اندازه پانل


حداقل : پانزده اينچ ، پيشنهادي : پانزده تا هيجده اينچ ، حداكثر : هيفده تا نوزده اينچ
بر خلاف اندازه لامپ تصوير مانيتورهاي CRT ، اندازه پانل مانيتورهاي LCD ، محدوده قابل مشاهده بهتري را ارائه مي نمايند.در مانيتورهاي CRT ، ابعاد تصوير بصورت قطري اندازه گيري مي شود ( از يك گوشه تصوير به گوشه ديگر ) .


ميزان Contrast


حداقل : 1 : 200 تا 1 : 300 ، پيشنهادي : 1 : 300 تا 1 : 350 ، حداكثر : 1 : 300 تا 1 : 400
Contrast ، پارامتري است كه بكمك آن مي توان نحوه نمايش رنگ ها ( توان و قدرت آنان ) را بر روي نمايشگر ، تعيين نمود.هر اندازه Contrast يك مانيتور بيشتر باشد، كيفيت تصاوير بهتر خواهد بود.


زاويه ديد ( Viewing Angle )


حداقل : 120/100الي 140/120 درجه ، پيشنهادي : 120/100 الي 170/170 درجه ، حداكثر : 150/140 الي 170/170درجه
به زاويه افقي و يا عمودي كه كاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون كاهش كيفيت رنگ و شفافيت تصوير مي باشد ، زاويه ديد گفته مي شود.زمانيكه قصد استفاده از مانيتور LCD بمنظور ايجاد يك Presentation و يا استفاده همزمان توسط بيش از يك كاربر وجود داشته باشد ، اندازه پارامتر فوق ، جايگاه واقعي خود را پيدا مي نمايد.هراندازه ميزان زاويه ديد يك مانيتور بيشتر باشد ، امكان مشاهده تصاوير از زاوياي بيشتر با حفظ كيفيت ، فراهم مي گردد. توليد كنندگان بمنظور اندازه گيري زاويه ديد ، از روش هاي متفاوتي استفاده مي نمايند.پيشنهاد مي گردد براي مقايسه و تصميم نهائي ، مانيتور بطور عملي بررسي گردد.


روشنائي


حداقل : 200 تا 250 ( Cd/m2 ) ، پيشنهادي : 250 تا 350 ( Cd/m2 ) ، حداكثر : 250 تا 350 ( Cd/m2 )
تمامي مانيتورهاي LCD ، داراي روشنائي لازم به ميزان كافي مي باشند .


مانیتورهايCRT : 


اندازه لامپ تصوير/فضاي قابل ديد


حداقل : 15 تا 17 اينچ 13.8 الي 16 اينچ ، پيشنهادي : 17 تا 19 اينچ 16 تا 18 اينچ ، حداكثر : 19 تا 22 اينچ تا 18 تا 20 اينچ
فضاي قابل ديد( مشاهده ) ، بيانگر ميزان فضاي قابل مشاهده در صفحه نمايش بوده و بمنظور محاسبه آن ، فاصله بين يك گوشه تا گوشه مقابل ، اندازه گيري مي شود.اندازه لامپ تصوير نيز بصورت قطري محاسبه شده و نشاندهنده ميزان فضاي مورد نياز بمنظور استفاده بر روي يك ميزكار مي باشد .


نوع لامپ تصوير


حداقل : معمولي يا مسطح ، پيشنهادي : معمولي يا مسطح ، حداكثر : مسطح
در مانيتورهاي CRT معمولي، صفحه نمايش داراي انحنا مي باشد . مانيتورهاي CRT مسطح يا Flat ، داراي صفحاتي مسطح بوده كه اولا" كيفيت مطلوبتر تصاوير را بدنبال داشته و ثانيا" ميزان تشعشع آنان نيز كاهش مي يابد. لازم است به اين نكته نيز دقت شود كه مانيـتورهاي CRT مسطح با پانل هاي مسطح كه نام ديگري براي مانيتورهاي LCD است ،نمي بايست اشتباه گرفته شوند.


Dot Pitch(براي مانيتورهاي Shadow Mask)


حداقل : بيست و چهار تا بيست و هشت صدم ميليمتر
پيشنهادي : بيست و چهار تا بيست و شش صدم ميليمتر
حداكثر : بيست و چهار تا بيست و پنجم ميليمتر
Dot Pitch ، پارامتري است كه بكمك آن مي توان ،وضوح و كيفيت تصوير را تعيين نمود : هر اندازه ميزان پارامتر فوق كمتر باشد ، تصاوير شفاف تر خواهند بود.


Strip Pitch(براي مانيتورهاي Aperture Grille )


حداقل : بيست و پنج صدم ميليمتر ، پيشنهادي : بيست و چهار تا بيست و پنج صدم ميليمتر، حداكثر : بيست و دو صدم ميليمتر
Strip Pitch همانند Dot Pitch ، پارامتري بمنظور سنجش كيفيت تصوير مي باشد.هر اندازه ميزان پارامتر فوق كمتر باشد ، تصاوير داراي وضوح مطلوبتري خواهند بود .


حداكثر Resoluation و Refresh rate


حداقل : 1024*768 در 75 مگاهرتز الي 1280*1024 در 66 مگاهرتز
پيشنهادي : 1280*1440 در 85 مگاهرتز الي 1600*1200 در75 مگاهرتز
حداكثر : 1800*1440 در 80 مگاهرتز الي 2048*1536 در 70 مگاهرتز
در Resolution بالاتر، تصاوير بر روي صفحه نمايش كوچكتر بوده و امكان مشاهده تعداد بيشتري فايل و يا پنجره هاي فعال وجود خواهد داشت . Refresh rate ، به سرعت پويش و بازنويسي اطلاعات بر روي يك صفحه نمايشگر ، اطلاق مي گردد. در موارديكه پارامتر Refresh rate داراي مقداري كمتر از هفتاد مگاهرتز باشد، امكان لرزش صفحه نمايشگر وجود خواهد داشت (آسيب چشم ) .

نكاتي دررابطه با تهيه مانيتور

موارد عمومي


بررسي قبل از انتخاب

مانيتور از جمله تجهيزات سخت افزاري است كه پس از انتخاب ، چندين سال در كنار ما بوده و از آن استفاده خواهد شد ، بنابراين لازم است در زمان انتخاب آن بررسي لازم و جامعي صورت پذيرد. انتخاب نامناسب يك مانيـتور مي تواند در درازمدت آسيب جدي را متوجه چشمان كاربر نمايد. در زمان انتخاب يك مانيـتور ، لازم است از ضمانت نامه آن اطمينان حاصل نموده و كيفيت آن بصورت عملي بررسي گردد .


انتخاب يك مانيتور با محدوده ديد مناسب

مانـيتور انتخابي ، مي بايست داراي محدوده ديد قابل قبول و متناسب با نوع نياز كاربران باشد . مانيتورهاي نوزده اينچ CRT و هيفده اينچ CRT داراي محدوده قابل ديد مناسبي در ارتباط با اكثر كاربردها مي باشند .


استفاده از فضاي بيشتر با استفاده از دو مانيتور.

در صورتيكه نوع استفاده از كامپيوتر بگونه اي است كه ضرورت وجود يك محدوده ديد بيشتر وجود داشته باشد، مي توان از دو مانيتور كوچك در مقابل يك مانيتور بزرگ استفاده نمود. در اين رابطه مي بايست كارت گرافيك داراي پتانسيل ارسال دو تصوير همزمان بر روي دو مانيـتورباشد .بدين ترتيب ،مي توان دو تصوير جداگانه از يك كامپيوتررا بر روي دو مانيتورمشاهده نمود.


استفاده از پورت هاي USB

با استفاده از پورت هاي USB ، مي توان بسادگي و بسرعت تجهيزات جانبي رابه كامپيوتر متصل نمود.در برخي مانيتورها ، تعدادي پورت USB از نوع USB 1.1 يا USB 2 تعبيه شده است .پورت هاي USB 1.1 داراي سرعت انتقال كمتري نسبت به USB 2.0 بوده و از آنان بمنظور اتصال تجهيزاتي نظير صفحه كليد و موس استفاده مي گردد. از پورت هاي USB 2.0 ، مي توان بمنظور اتصال تجهيزاتي نظير رايتر و يا هارد ديسك ها استفاده نمود . ( امكان استفاده از تجهيزات فوق توسط پورت USB 1.1 نيز وجود خواهد داشت ، در چنين موادي سرعت كاهش پيدا خواهد كرد ).


استفاده از مانيتورهاي داراي بلندگو در صورت نياز.

استفاده از مانيتورهائي كه داراي بلندگو مي باشند ، صرفه جوئي در فضاي ميز كاري شما را بدنبال خواهد داشت. كيفيت صدا در بلندگوهاي فوق ، بسيار بالا نمي باشد . بنابراين در صورتيكه از جمله كاربراني مي باشيد كه كيفيت صدا براي شما حائز اهميت است، مي توانيد اين نوع از مانيتورها را انتخاب نكرده و از بلندگوهايي كه داراي Sub Woofer مي باشند ، استفاده نمائيد (قيمت آنان بيشتر از بلند گو هاي معمولي است ) .

موارد مرتبط با مانيتورهاي LCD :


انتخاب مانيتورهاي هيفده اينچ با توجه به كاهش قيمت مداوم مانيتورهاي پانزده اينچ .

مانيتورهاي هيفده اينچ LCD داراي صفحه نمايش متناسب با اكثر نيازهاي موجود( تجاري ، خانگي ) بوده و قيمت آنان نيز مناسب است.


انتخاب يك مانيتور با زاويه ديد مناسب

به زاويه افقي و يا عمودي كه كاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون كاهش كيفيت رنگ و شفافيت تصوير مي باشد ، زاويه ديد( مشاهده ) گفته مي شود. عدم وجود استاندارد لازم بمنظور محاسبه زاويه ديد ، باعث شده است كه توليد كنندگان اندازه پارامتر فوق را بدلخواه خويش تعريف و مشخص نمايند . در زمان انتخاب يك مانيتور LCD و بمنظور اطمينان از ميزان زاويه ديد ، پيشنهاد مي گردد كه توانائي فوق در عمل بررسي گردد.


موارد مرتبط با مانيتورهاي CRT :

استفاده از مانيتـورهاي مسطح

.در مانيتورهاي مسطح ، تصاوير با وضوح و كيفيت مطلوبي نمايش داده مي شوند. مانيتور هاي مسطح هيفده و يا نوزده اينچ ، عليرغم اشغال فضاي زياد، داراي شرايط مطلوبي بمنظور استفاده در اكثر موارد مي باشند .


توجه به ميزان برق مصرفي

مانيتورهاي CRT برق بيشتري را نسبت به مانيـتورهاي LCD مصرف نموده و لازم است مانيتوري انتخاب گردد كه ميزان برق مصرفي آن كم مي باشد ( تائيديه TCO 99 ) .


توجه به مواد سمي موجود در مانيتور در صورت دورانداختن يك مانيتور

مانيتورهاي CRT داراي چهار ( 1816 گرم ) تا شش پوند( 2724 گرم ) سرب و ساير مواد سمي بوده كه در صورت عدم بازيافت مناسب مي تواند صدمات جدي رامتوجه محيط زيست نمايد .
 

 

با وجود اینکه مدت هاست از حضور مانیتورهای LCD به بازار می گذرد، مانیتورهای CRT همچنان متقاضیان پروپا قرصی در بازار دارند.
این سوال نیز در ذهن بسیاری از کاربران کامپیوتر وجود دارد که مانیتورهای LCD و CRT به غیر از تفاوت های ظاهری چه تفاوت های دیگری با هم دارند.سیروØ ³ نباتی یک فروشنده مانیتور در پاساژ پایتخت در این زمینه می گوید: به طور کلی مانیتورهای LCD از لحاظ روشنایی، فوکوس، صرفه جویی در مصرف برق، اندازه و حجم، روشنایی یکنواخت و شکل ظاهری نسبت به مانیتورهای CRT برتری دارند.
مانیتورهای CRT نیز از لحاظ زاویه دید، نسبت کنتراست، نمایش رنگ ها و دقت به مانیتورهای LCD رجحان دارند.
به گفته این فروشنده هرچند مانیتورهای CRT برای کاربردهای تصویربردار ی دیجیتال مناسب تر از مانیتورهای LCD هستند، اما هنگام خرید این مانیتورها باید به نکاتی چون رزولوشن، نمایش اشکال به صورت واقعی، ******* rate (لرزش در تصویر)، مسطح بودن، کنترل رنگ ها و همگرایی یا Conver gence دقت شود.
این فروشنده معتقد است هنگام خرید مانیتورهای LCD نیز باید به روشنایی، وضوح تصویر، نسبت کنتراست ها، اندازه صفحه نمایش و... توجه شود.
وی می گوید: به طور کلی مانیتورهای LCD در مقایسه با مانیتورهای CRT آسیب پذیر هستند و اجسام نوک تیز و حتی فشار زیاد با انگشت نیز به آنها آسیب می رساند. پس باید در نگهداری از این مانیتورها دقت زیادی شود.
در جدول زیر مشخصات مانیتورهای CRT و LCD کنار هم آورده شده اند. با مقایسه این مشخصات می توانید مانیتور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کدام را انتخاب کنیم Lcd یا Crt

 منبع : -

کلید واژه ها :

مانیتور ، مانيتور ، راهنمای خرید مانیتور ، مانیتور ، مانيتور ، راهنمای خرید مانیتور